نوامبر 23, 2017

خدمات

عمده خدمات ما به بخش های کلی زیر تقسیم می گردد :

تحریراظهارنامه مالیاتی سالیانه اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام امورگزارشات فصلی و ارزش افزوده

تحریراظهارنامه مالیاتی

امور حسابداری

حسابرسی بیمه

تحریر دفاتر قانونی

مشاوره مالیاتی

مشاوره ارزش افزوده

پیاده سازی نرم افزار های مالی ومعرفی سرفصل های نرم افزار متناسب با استاندارد ونوع فعالیت

مدیریت مالی