نوامبر 23, 2017

درباره ما

این موسسه مالی در سال ۱۳۹۱ با شماره ثیت ۳۰۰۴۶ اقدام به انجام خدمات مالی و مالیاتی نموده است و حدود یکصد شخص حقیقی وحقوقی بصورت مستقیم و غیر مستقیم با این مجموعه در ارتباط می باشند. همچنین موسسین این مجموعه عضویت انجمن حسابدارای ایران وانجمن حسابداران خبره را دارا می باشد.